Skip links

Bayi Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLARIN TANIMI VE DİĞER TANIMLAR

Bir tarafta adresinde mukim,

“www.evannetworks.com” web sayfasının sahibi, ile diğer tarafta www.evannetworks.com web adresini ziyaret eden, Müşteri Üye Formu doldurmak

suretiyle ürün satın almak isteyen üyeler (kullanıcılar) (Sözleşme’de “MÜŞTERİ/ÜYE” olarak anılacaktır) .

1.1 “Üye kayıt Formu”: EVAN’a ait web sayfasından ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların

kişisel, firma, iletişim ya da finansal bilgilerini elektronik ortamda girmesini sağlayan, bu bilgilerin

depolanmasına ve kullanıcıların isteklerine cevap vermek amacıyla oluşturulan veri tabanına yönelik

elektronik formdur.

1.2 “Üyelik Sözleşmesi” veya “Sözleşme”: “www.evannetworks.com” web sayfasından yararlanmak ve hizmet

satın almak isteyen müşteriler ile EVAN’ın karşılıklı yükümlülüklerini ve sistemin işleyişini tanımlayan

bu üyelik sözleşmesini ifade eder.

1.3 “Hizmet Ürünü”: EVAN’ın sahibi olduğu www.pencere.com sitesinden T.C. Kanunları (TTK, BK v.b) hak

ve yükümlülükler dahilinde Üye/ Müşteri tarafından siparişi verilerek EVAN tarafından dağıtımı yapılan

ürünlerdir.

1.4 “Ön Bilgilendirme Formu”: Hizmet ürünü satın almak isteyen MÜŞTERİ/ÜYE’ye, satın alacağı hizmet

ürününün kapsamını, şartlarını, danışmanlık bedellerini, Devlete ödenecek meblağları, hizmetin

başlama ve bitiş sürelerini, ilgili yasa ve yönetmeliklere yönelik özet bilgileri ihtiva eden ve satın alma

işleminden önce MÜŞTERİ/ÜYE’ye gönderilen iletidir.

1.5 “Profil”: Hizmet ürünü satın almak isteyenin EVAN’a sunduğu ve aynı zamanda kurum, gerçek veya

tüzel kişi olarak kendi sorununu tanımladığı, iletişim, firma, kişisel ve finansal bilgilerini belirttiği, araç,

şube ya da bayi sayısını gösterdiği bilgilendirme türüdür.

2. ÜYELİK BEDELİ

Üyelik bedelsizdir. EVAN, üyelik için kesinlikle bedel talep etmeyecektir.

3. SÖZLEŞME’NİN ONAYLANMASI

EVAN web sayfasına üye olmak isteyen MÜŞTERİ/ÜYE’nin, ilk olarak Üye Kayıt Formunu doldurması ve EVAN

“Üyelik Sözleşmesi”ni kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir. Sayfanın altında yer alan “Sözleşmeyi okudum,

kabul ediyorum” seçeneğinin hemen yanında yer alan kutucuğun işaretlenmesi ve ardından “Kaydet” butonuna

basılması halinde üyelik kaydı ve diğer bir anlamda da Sözleşme’nin onaylanması gerçekleşecektir.

4. MÜŞTERİ’YE VERİLECEK HİZMETİN TANIMI

EVAN, Üye Kayıt Formu doldurmak ve Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle üyeliği gerçekleşen kurum, gerçek ya

da tüzel kişiliğe internet ortamından ilan ettiği hizmet ürünlerini satmayı, danışmanlık hizmeti vermeyi ve web

sayfasındaki üyelere özel içerik ve servislerden üyelerinin faydalanmasını sağlar.

5. ÜYELİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

EVAN, MÜŞTERİ/ÜYE’ye Sözleşme konusu sistem üzerinden siparişleri verebilmesi ve işlem yürütebilmesi için sitesini işletebilecek bir e-mail adresi ve şifre verecektir. Kullanıcı adı niteliğinde olan bu e-mail

MÜŞTERİ/ÜYE’ye özel olup aynı e-mail ikinci bir MÜŞTERİ’YE verilmez. Şifre sadece sistemi kullanan MÜŞTERİ

tarafından bilinir. MÜŞTERİ şifresini dilediği zaman değiştirebilir; şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla

MÜŞTERİ/ÜYE’nin sorumluluğundadır. EVAN, doğum günü, telefon numarası gibi kişisel bilgilerin şifre olarak

kullanılmasını önermez. MÜŞTERİ/ÜYE şifresinin kaybolması halinde, “Şifremi unuttum” seçeneği ile sisteme

tanıtmış olduğu e-mail adresine, unutmuş olduğu şifresinin EVAN tarafından e-mail yoluyla iletilmesini sağlar.

6. ÜYELİK GİRİŞİ

MÜŞTERİ, üyeliği gerektiren servis, içerik ve hizmet ürünlerinden faydalanabilmesi ve sisteme bağlanabilmesi

için e-mail adresini ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem “Üye Girişi” yapmak şeklinde tanımlanır.

MÜŞTERİ/ÜYE’NİN faydalanacağı servisler giriş yaptıktan sonra MÜŞTERİ/ ÜYE’ye gösterilecektir.

MÜŞTERİ/ÜYE, www.evannetworks.com sitesinde işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde şifresini kullanarak siparişini

vermekle sipariş konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup

bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini,

siparişten kaynaklanan tüm yükümlükleri işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

7. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 MÜŞTERİ/ÜYE, EVAN’nın internet servislerinden yararlandığı esnada, “Üye Kayıt Formu”nda yer alan

bilgilerin doğru olmayışından, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi ya da belge sunulması halinde doğacak

zararlardan ve oluşabilecek yasal cezai müeyyidelerden sorumludur. Benzeri hallerde üyeliğinin sona

erdirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.2 MÜŞTERİ/ÜYE, EVAN tarafından verilen hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer

alan materyallerin telif hakkının EVAN’a ait olduğunu, bu hizmetlerin, çalışma dosyalarının,

yazılımların ve sitede yer alan materyallerin hiçbir şekilde burada belirtilenin dışında kopya

edilemeyeceğini, tekrar üretilip, dağıtılıp, sergilenip, yüklenip, tekrar oynatılıp, postalanıp, verici yoluyla

geçirilip, dâhilen, fakat limitleşmemiş olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya

herhangi başka bir şekilde çoğaltılamayacağını, üçüncü şahısların menfaatine sunulamayacağını,

pazarlanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3 MÜŞTERİ/ÜYE satın aldığı verilerinin, EVAN’ın ihmalinin söz konusu olmadığı anda, yetkisiz kişilerce

okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden güvenli olarak çıkmaması v.b

durumlarda) dolayı gelebilecek zararlardan dolayı EVAN’ı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt

eder.

7.4 MÜŞTERİ/ÜYE, EVAN’DAN izin almadan EVAN’ın internet servislerini ticari ya da reklam amaçlı

kullanmamayı, kurallara aykırı hareket etmesi halinde EVAN’ın gerekli müdahalelerde bulunma,

üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, MÜŞTERİ/ÜYE, kullanıcı adı

niteliğinde ki e-mail adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

pencere.com adresinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu içeriği tüm hususları daha sonra hiçbir itiraza

mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

7.5 MÜŞTERİ/ÜYE, duyuru mecrası olarak www.evannetworks.com ’da belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ

etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.

7.6 MÜŞTERİ/ÜYE, EVAN’ın kendisine www.evannetworks.com ile ilgili olarak kampanya vs bildirimlerle ilgili olarak sms veya email yolu mesajı göndermesine muvafakat ettiğini beyan eder.

7.7 MÜŞTERİ/ÜYE, EVAN’ın kendisine sağladığı ürünler ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak Tüketici

Mahkemesi veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılmış olan tüketici şikayetlerini, tebligat tarihinden

itibaren 48 saat içerisinde EVAN’a yazılı olarak iletmek veya aleyhine Tüketici Mahkemesi’nde dava

açıldığında en geç ön inceleme duruşmasına kadar davayı ihbar etmek ile yükümlüdür. Süresinde, yazılı

olarak iletilmeyen ve eksiksiz savunma verilmeyen şikayetlerin ve davaların aleyhe sonuçlarından

EVAN sorumlu değildir. Bu maddedeki yükümlülüklere uymaması halinde MÜŞTERİ/ÜYE, EVAN’a

karşı kullanabileceği kanuni rücu haklarını kaybedeceğini, bu haklarından peşinen feragat etmiş

olacağını kabul ve beyan eder.

7.8 MÜŞTERİ/ÜYE, Ek 1’de yer alan Üçüncü Şahsa Sevk Koşulları hükümlerine uygun davranmayı kabul ve

taahhüt eder. MÜŞTERİ/ÜYE ve EVAN, Ek 2’de yer alan Gizlilik Yükümlülükleri hükümlerine uygun

davranmayı kabul ve taahhüt ederler.

8. EVAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 Satış ve dağıtımı yapılan hizmet ürününün içeriğinin verimliliği, yasa ve yönetmeliklere ne denli güncel

olduğu, iletilen form ve belgelerin geçerliliği EVAN’ın sorumluluğundadır.

8.2 Kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde, kart sahibinin bilgilerinin korunması, sanal alışveriş ortamının

güvenliği, rahatlığı ve anlaşılır olması EVAN’ın temel prensip ve sorumluluklarındandır.

8.3 MÜŞTERİ/ÜYE’NİN talep etmesi halinde, kendilerince sunulan profilleri doğrultusunda kendilerine

uygun olan belgelendirme çalışması ve içeriği hakkında telefon ya da e-mail ile ön bilgilendirme

yapılacaktır.

8.4 Gizlilik ilkeleri gereği, MÜŞTERİ/ÜYE’ye ait bilgiler korunacak, ancak MÜŞTERİ/ ÜYE’nin bilgisi ve talebi

halinde paylaşılacaktır.

9. EVAN’IN YETKİLERİ

EVAN herhangi bir zamanda ve gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya

tamamen durdurabilir. EVAN sistemin geçici bir süre askıya alınması veya durdurulmasından dolayı, Üyelerine,

çözüm ortaklarına ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. EVAN elde olmayan ve olası

mücbir sebepler nedeniyle, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak

sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis

kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

10. FESİH VE REVİZE HAKKI

10.1 EVAN dilediği zaman bu Sözleşme’yi revize edebilir ya da sona erdirebilir. Bu Sözleşme, Evan’ın

öngöreceği altyapı düzenlemelerine bağlı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler www.evannetworks.com

adresinde en az 10 gün öncesinde duyurularak devreye alınacağı gibi ayrıca gerek görülürse mail ile

Şirkete de duyurulabilecektir. Ancak acilen değiştirilmesi gereken ve devam etmesinde ciddi olarak bir

zarar unsuru olabilecek süreç değişiklikleri www.evannetworks.com ‘da yayımlanmasının yanı sıra e-mail

ve/veya faks ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir.

10.2 MÜŞTERİ/ÜYE, yeni oluşturulan süreçlerin kendi sistemine uygun olmadığını veya bu çalışma şekli ile

verim alamayacağını karara bağlaması halinde bu Sözleşme kapsamından çıkmak için yeni uygulama

başlamadan en az 7 gün öncesinden EVAN’a yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin

zamanında ve usulüne göre yapılmaması halinde doğacak tüm zararlardan MÜŞTERİ/ÜYE sorumlu

olacaktır.

11. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme ile ilgili olarak vukuu bulabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşme’deki hükümler, bu Sözleşme’de

hüküm bulunmayan hallerde ise, Ön Bilgilendirme Formu içeriğindeki hükümler uygulanacaktır. İhtilafın

çözülmesinin belirtilen Sözleşme hükümleri uyarınca mümkün olmaması halinde ise T.C. Kanunları (TTK, BK v.b)

uygulanacaktır.

12. YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve tarafların anlaşmazlıklarından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ve

çözümlerinden İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu 13 (onüç) madde ve 2 (iki) ekten oluşan Sözleşme, MÜŞTERİ/ÜYE’NİN, “Üye Kayıt Formu”nu doldurup

formun altında yer alan “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” seçeneğini onaylayıp “Kaydet” butonunu

tıkladıktan sonra, taraflar arasında süresiz olarak akdedilir ve yürürlüğe girer.

Ön Bilgilendirme Formu ve Gizlilik Yükümlülükleri dahil İşbu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir

parçasıdır.

EVAN NETWORKS

MÜŞTERİ

EK 1 – Üçüncü Şahsa Sevk Koşulları

Müşteri/Üye’nin, müşterilerine ya da üçüncü şahıslara EVAN tarafından sevk edilecek ürünlerin, sevk ve teslim

sürecinde uymakla yükümlü olduğu kurallar aşağıda düzenlenmektedir.

1. TANIM

1.1 Üçüncü Şahıs; Müşteri/Üye ve şubeleri ile Arena dışında kalan gerçek veya tüzel kişileri ifade

etmektedir.

1.2 Firma Yetkilisi: Müşteri’nin www.evannetworks.com kullanan yetkilisi ve/veya firma uzantılı e-posta adresini

kullanan kişi veya kişiler

1.3 Diğer terim ve kısaltmalar www.evannetworks.com Üyelik Sözleşmesi’ne paralel olarak kullanılmıştır.

2. KURALLAR

2.1 Müşteri/Üye, Üçüncü şahsa teslim edilmesini istediği siparişlerini, email, connact, www.evannetworks.com

veya Arena Müşteri Temsilcisi üzerinden verebilir. Müşteri Temcilcisi üzerinden verilen siparişlerde

Üçüncü Şahıs bilgileri ve sevk adresi ilgili müşteri temsilcisine elektronik posta ile ulaştırılmalıdır.

2.2 Müşteri/Üye’nin www.evannetworks.com’u kullanmaya haiz yetkilisi ve/veya Müşteri/Üye’nin e-posta

adresinden yazılı olarak gelen 3. Şahsa sevk siparişleri iş emri olarak alınır ve uygulanır. İmza yetkilisi

onayı aranmaz. Müşteri/Üye, www.evannetworks.com’u kullanan personelin yetkinliğinden ve/veya e-posta

adreslerinden gelen yazılı bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

2.3 Teslimatlar, siparişte belirtilen 3. Şahsın bildirilen adresine yapılır ve teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri

kayıt altına alınır. Müşteri/Üye, ürünlerin teslim edileceği Üçüncü şahsın, kendisinde bulunan TC Kimlik

No v.s. kimlik bilgilerini de EVAN’a iletecektir.

2.4 EVAN, herhangi bir sebeple uygun bulmadığı 3.Şahıslara sevk talebini kabul etmeme hakkına sahiptir.

2.5 Teslime ilişkin kayıtlar, istenilmesi durumunda Müşteri/Üye’ye temin edilir.

2.6 Ürünlerin, siparişte gösterilen 3.şahıslara teslim edilmiş olması halinde, Müşteri/Üye, irsaliye

içeriğindeki malları tam ve eksiksiz olarak bizzat teslim almış kabul edileceğini kabul ve beyan

etmektedir.

2.7 Müşteri/Üye tarafından bildirilen teslimat adresinin hatalı olmasından veya bildirilen adresteki

3.şahısların imzadan imtina etmesinden veya ürünleri teslim almaması gibi durumlardan ötürü

doğabilecek her türlü zararlar Müşteri/Üye’ye ait olacaktır.

2.8 Ayıplı ürün ve garanti kapsamı dışında kalan sebeplerden ötürü, teslimat yapılan 3.Şahsın, sadece

Arena’yı muhatap alarak arabulucu, mahkeme, Tüketici Hakem Heyeti ve benzeri mercilere yapacağı

başvurulardan, şikayetlerden ve taleplerden ötürü sarfedilmesi gereken her türlü hukuksal harcama,

emek ve zarar Müşteri/Üye tarafından karşılanacaktır. Müşteri/Üye, bu tutarlara hiçbir itirazda

bulunamaz ve Evan, Müşteri/Üye’nin kendisindeki hak ve alacaklarından takas-mahsup yoluyla

alacaklarını tahsil edebilir, bu hak ve alacakları rehnedip bloke edebilir ve/veya rücu edebilir.

3. DİĞER HÜKÜMLER

3.1 Müşteri/Üye, Madde 2.Kurallar maddesinde bulunan tüm koşulları kabul ettiğini ve eksiksiz olarak

uygulayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Müşteri/Üye Madde 2’de anlatılan süreçlerde yapılan teslimatlarda, teslim edilen tüm ürünlerin kendisi

tarafından teslim alınmış olduğunu kabul ettiği gibi bu teslimatlara ilişkin satış bedellerinin ise, yine ve

sadece kendisi tarafından EVAN’a, satın alma koşullarına uygun olarak defaten ödeneceğini kabul ve

taahhüt eder.Ürünlerin 3.şahsa teslimi Müşteri/Üye’nin Evan’a olan borcunun da 3.Şahsa nakledildiği

anlamına gelmez.

3.3 İşbu koşulların yürürlüğü, taraflar arasındaki www.evannetworks.com Üyelik Sözleşmesinin ve ticari ilişkinin

mevcudiyetine ve devamına bağlıdır. Müşteri/Üye işbu koşullar dahilinde belirlenen yükümlülüklerden

herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde, bu ihlal www.evannetworks.com Üyelik

Sözleşmesinin de ihlali olarak kabul edilecektir. Arena, sebep göstermek zorunda olmaksızın, sadece

bildirimde bulunmak suretiyle, Müşteri/Üye’nin bu kapsamda mal alma ve satış yapma yetkisini her

zaman ve önelsiz olarak iptal etme hakkına sahiptir.

3.4 Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde hareket edeceklerini kabul ve

beyan ederler.

EK 2 – GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. TANIMLAR

İşbu “Gizlilik Yükümlülükleri” içinde aşağıdaki kelimeler ve ifadeler, aşağıda belirtilen anlamları haiz olacaklardır:

1.1 “Taraf”, Sözleşme’nin tarafları olan Evan ve Müşteri/Üye’nin her birini ifade eder.

1.2 “Alıcı Taraf”, diğer Taraftan Gizli Bilgileri alan Taraf anlamına gelir.

1.3 “İfşa Eden Taraf”, Gizli Bilgileri diğer Taraf’a ifşa eden Taraf anlamına gelir.

1.4 Diğer terim ve kısaltmalar www.evannetworks.com Üyelik Sözleşmesi’ne paralel olarak kullanılmıştır.

2. GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI VE İADESİ

2.1 “Gizli Bilgi(ler)”, Tarafların faaliyetlerine, çalışanları veya üçüncü kişilerle ilişkilerine, maddi, fikri veya

sınai malvarlıklarına veya Taraflar ile bağlantılı herhangi bir başka hususa ilişkin olup Sözleşme

öncesinde ve/veya esnasında Alıcı Tarafça elde edilmiş olup bilginin İfşa Eden Taraf’a ait olup

olmamasına veya İfşa Eden Taraf tarafından geliştirilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, bu maddede

açıkça sayılsın veya sayılmasın, yasal olarak İfşa Eden Taraf’ın gizli tutması gereken veya İfşa Eden

Taraf’ın ticari sebeplerle gizli olarak nitelendirilen tüm bilgileri ifade eder.

2.2 Şüpheye mahal vermemek adına, Gizli Bilgiler, aşağıdakileri de içermektedir ancak bunlarla sınırlı

değildir:

2.2.1 Alıcı Taraf’a her ne şekil ve formatta olursa olsun yazılı veya sözlü olarak sağlanan veya sağlanacak olan

veya Alıcı Taraf tarafından elde edilebilecek veya öğrenilebilecek ve üzerinde “gizli”, “özel” ve benzeri

ibare taşıyan veya taşımayan ve İfşa Eden Taraf tarafından genel anlamda ticari açıdan hassas olduğu

kabul edilen her türlü bilgi;

2.2.2 Taraflar arasındaki ilişkinin kendisi, bunun öncesinde, esnasında ve bu kapsamda yapılan tüm çalışmalar

sırasında ve sonrasında elde edilen tüm bilgileri;

2.2.3 İfşa Eden Taraf tarafından veya İfşa Eden Taraf için üçüncü şahıslar tarafından geliştirilmiş veya lisansı

alınmış tüm yazılımları (burada geçen “yazılım” terimi, yazılım geliştirmenin çeşitli kademeleri ve

bunların çıktıları, programın tüm unsurları (kaynak kodu, makina kodu, binary kod ve benzerlerini), tüm

multimedya unsurları (menu, ekranlar, yapı, organizasyon ve benzerlerini), programın her türlü insan

veya makina tarafından okunabilen formu, programın veya bilginin saklandığı, yazıldığı, tanımlandığı,

her türlü diyagram, akış tabloları, tasarımlar, çizimler, özellikler, modellemeler, veriler, hata raporları,

süreç, doküman format ve içerikleri ve müşteri veya tedarikçi bilgilerinin bulunduğu basılı veya diğer

ortamları;

2.2.4 İfşa Eden Taraf’ın pazarlama ve satış planları, ürün geliştirme planları, rekabet analizleri, kıyaslama

(benchmark) test sonuçları, iş ve finansal planları veya tahminleri, halka açık olmayan finansal bilgileri,

sözleşmeleri, İfşa Eden Taraf’ın bünyesinde veya dışında İfşa Eden Taraf adına saklanan müşteri bilgileri,

müşteri ve diğer danışmanlarının listeleri;

2.2.5 İfşa Eden Taraf’tan elde edilen ve kamuya açık olmayan her türlü bilgi;

2.2.6 Her türlü buluşlar, formüller, tasarımlar, geliştirilen teknolojiler, “know-how”lar, iş ürünleri, deneysel

çalışmalar, AR-GE çalışmaları, gelişme aşamasındaki çalışmalar, Taraflarca kullanılmakta olan veya

kullanılacak olan her türlü fikri ve sınai mülkiyete tabi olsun veya olmasın bilgi;

2.2.7 Satın alma, lojistik, muhasebe, ticaret ve lisanslama faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgi, evrak veya

malzemeler;

2.2.8 Telif hakkına ilişkin malzemeler, işletme planları, organizasyon, yapılanma ve faaliyet sonuçları, ürün

geliştirme detayları, uygulama çözümleri, dokümanlar, çizimler, marka, patent, endüstriyel tasarım

konusu bilgiler, tasarımlar, modeller, yazılım, tasarım ve geliştirmeleri, müşterilere ait isimler ve hassas

bilgiler ile araştırma sonuçları, iş geliştirme ve pazarlama bilgileri veya müşteri işyeri uygulamalarına

ilişkin bilgiler, görsel örnekler veya modeller;

2.2.9 İfşa Eden Taraf’ın, Alıcı Taraf’a verebileceği cihazların veya bileşenlerin incelenmesi, test edilmesi ve

benzeri yöntemlerle kullanılması sureti ile elde edilebilecek bilgiler;

2.2.10 Tarafların tesislerine, üretime ve işyeri uygulamalarına yönelik her türlü bilgi;

2.2.11 Tarafların üçüncü kişilerle kurduğu hukuki ilişki(ler) nedeniyle gizlemekle yükümlü olduğu her türlü fikri,

mali, ticari, teknik ve benzeri bilgiler;

2.2.12 Tarafların ortak olduğu veya Tarafların ortaklarının ortak olduğu diğer şirketlere veya Taraflar’ın

ortaklarına ait yukarıda belirtilmiş bilgiler.

2.3 Taraflar, Gizli Bilgiler’i, Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sonlanmasını

takiben büyük bir gizlilik içinde korumak, hiçbir üçüncü kişiye ifşa etmemek ve ifşa amacı dışında hiçbir

şekilde kullanmamakla yükümlüdür. Ancak Alıcı Taraf, kullanım veya İfşa Eden Taraf tarafından ifşa

edilmesine açıkça yazılı biçimde izin verilmesi veya bunun kanunen zorunlu ya da Sözleşme’nin ifası için

kesin surette gerekli olması halinde bu hususla sıkı sıkıya sınırlı olmak kaydıyla Gizli Bilgiler’i kullanabilir

ve/veya ifşa edebilir.

3. GİZLİ BİLGİLERİN MÜLKİYETİ

İfşa edilen tüm Gizli Bilgiler’in mülkiyeti ve bunların nüshaları, İfşa Eden Taraf’a veya bu Gizli Bilgiler’in ifşa

edilmesinden önce mülkiyetine sahip olan kişiye aittir. İfşa Eden Taraf, Gizli Bilgiler üzerinde veya bunların bir

kısmında mevcut ve uygulanabilir telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır, know-how ve/veya diğer tüm sınai

veya fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Sözleşme kapsamında Alıcı Taraf’a söz konusu Gizli Bilgiler üzerinde hiçbir

lisans veya kullanım hakkı ve benzeri bir hak verilmemektedir.

4. SÜRE

4.1 İşbu Gizlilik Yükümlülükleri, süresiz olarak akdedilmiştir ve Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi

yürürlükte kalmaya devam edecektir.

4.2 Taraflar, Sözleşme’nin sona erdiği tarihten itibaren, derhal ve her durumda İfşa Eden Taraf’ın yazılı

talebinden sonraki 30 (otuz) gün içinde ilgili Gizli Bilgiler’in tüm kopyalarını, uygun düştüğü ölçüde,

asılları ile beraber İfşa Eden Taraf’a iade edecek ve kendi elinde yahut kontrolünde bulunabilecek Gizli

Bilgiler’i içeren bütün materyal ve verileri imha edecektir.

5. CEZAİ ŞART

Taraflardan her biri, işbu Gizlilik Yükümlülükleri’nde belirtilen yükümlüklerini tam olarak, gereği gibi ve/veya

zamanında ifa etmemesi veya Gizlilik Yükümlülükleri’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde diğer Taraf’a,

her bir durum için 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) tutarını cezai şart olarak nakden ve def’aten ilgili Taraf’ın ilk

yazılı talebinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Taraflar, mevzuat ve Sözleşme’de belirtilen şartlar

oluştuğu takdirde, cezai şart tutarı haricinde ve cezai şart tutarından bağımsız ve ayrı olarak diğer Taraf’ın her

türlü zararını ve üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı her türlü tutarı ilgili Taraf’ın ilk talebinde derhal

ödemeyi de kabul ve taahhüt eder. Tarafların Sözleşme’den ve kanundan doğan diğer hakları saklıdır.

Şüpheye mahal verememek adına işbu madde 5 kapsamına düzenlenen cezai şart, yalnızca Gizlilik Yükümlülükleri

açısından uygulanacak, Sözleşme’nin esas gövdesinde veya diğer eklerinde yer alan hükümler bakımından

uygulanmayacaktır.